Konkurs Powietrze Tuchow

 


Tuchów, październik 2017 rok

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA POCZTÓWKĘ

pod tytułem „Czyste powietrze otacza mnie”

z życzeniami w j. angielskim

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Powietrze Tuchów – Stowarzyszenie Eko Aura Małopolska , ul. Leśna 35 Tuchów
  Szkoła Językowa SCHOOL4U w Tuchowie, ul. Mickiewicza 48
  Ekodoradca w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

 2. Patronatem konkursu jest Dom Kultury w Tuchowie.

 3. Sponsorzy nagród to: Powietrze Tuchów, Szkoła Językowa SCHOOL4U, Fellowes Polska, Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

 4. Konkurs rozpoczyna się od 1 października 2017 r. i trwać będzie do 31 października 2017r.

 5. Temat prac konkursowych brzmi: „Czyste powietrze otacza mnie”. Pracę mają być wykonane w formie pocztówki z pozdrowieniami w języku angielskim.

  Format prac to A4, techniką dowolną.

 6. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół z gminy Tuchów

  Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć w Domu Kultury do dnia 31 października 2017 roku.

 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

 4. Każde dziecko, może przekazać tylko jedną pracę.

 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość. Dane znajdować się mają na odwrocie prac. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

  Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. W skład Jury będą wchodziły następujące osoby:

 • Lubosz Karwat – artysta, prowadzi Pracownię Rzemiosł Artystycznych Karwat

 • Marcela Szych – prowadzi Hocki Klocki

 • Maciej Sajdak – członek Zarządu Stowarzyszenia „Eko Aura Małopolska”,

 • Elżbieta Moździerz – członek Towarzystwa Miłośników Tuchowa

 • Magdalena Bienia – właścicielka Szkoły Językowej SCHOOL4U w Tuchowie

 • Wiktor Chrzanowski – Ekodoradca z Programu LIFE-IP z Urzędu Miejskiego w Tuchowie

 • Piotr Kwiatkowski – przedstawiciel firmy Fellowes Polska S.A.

 1. Ocena prac będzie się odbywać w jednej kategorii wiekowych od klas I-III.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką – 10 pkt., estetyka pracy – 10 pkt., i oryginalność – 10 pkt. Maksymalnie jedna praca może uzyskać ocenę 30 pkt.

  W momencie prac o równej punktacji, jury może powołać dodatkową osobę, która zadecyduje o wygranej.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców poprzez stronę internetową www.powietrzetuchow.pl, www.school4u.pl oraz na stronach powyższych instytucji na portalu facebook. Laureaci będą mogli przeczytać o sobie w Kurierze Tuchowskim.

 4. Nagrody w konkursie to odpowiednio:

  I miejsce:

 • Oczyszczacz powietrza dla klasy dziecka – sponsorowany przez Szkołę Językową SCHOOL4U w Tuchowie – model Fellowes PlasmaTrue AP300

 • oczyszczacz dla dziecka do domu – sponsorowany przez Fellowes Polska S.A. – model Fellowes AeraMax DX 95

 • książki edukacyjne z zakresu tematyki dbałości o środowisko oraz książki do nauki języka angielskiego – sponsorowany przez Szkołę Językową SCHOOL4U w Tuchowie

 • gadżety od Powietrze Tuchów

  II miejsce:

 • oczyszczacz powietrza dla klasy dziecka – sponsorowany przez Ekodoradcę w ramach projektu LIFE – model Fellowes PlasmaTrue AP300

 • oczyszczacz dla dziecka do domu – sponsorowany przez Fellowes Polska S.A. – model Fellowes AeraMax DX 5

 • gadżety od Powietrze Tuchow

  III miejsce:

 • Oczyszczacz powietrza dla klasy dziecka – sponsorowany przez Powietrze Tuchów – model Fellowes AreraMax DX55

 • gadżety w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA: wydawnictwa edukacyjne i gadżety

 1. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród na wyróżnienia.

 2. Nagrodą dla nauczyciela zwycięskiego ucznia będzie długopis Szkło Kontaktowe TVN – by mógł nim wpisywać same dobre oceny swoim uczniom.
 3. Nauczyciele nagrodzonych uczniów otrzymają  kubki Powietrze Tuchów – idealne na kawę w przerwie miedzy lekcjami 🙂
 4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 6. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w klasach osób nagrodzonych.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas rozdania nagród w Domu Kultury i na portalu www.powietrzetuchow.pl, www.school4u.pl, www.fellowes.pl, www.tuchow.pl . Ponadto, prace będą wystawione w galerii w Domu Kultury w Tuchowie.

 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.powietrzetuchow.pl, www.school4u.pl, www.tuchow.pl oraz w Domu Kultury i u nauczycieli plastyki/sztuki w Szkołach Podstawowych.

 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Konkurs Powietrze Tuchów

Konkurs Powietrze Tuchow
Konkurs Powietrze Tuchow

Konkurs Powietrze Tuchow – nagrody główne:Konkurs Powietrze Tuchow – Organizatorzy:
 

Close Menu